Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Tiszteletben tartjuk a weboldalunkat felkereső minden természetes személy személyiségi jogait és magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

 

 1. Adatkezelő adatai:

Az adatkezelő: VDA Fit-Tech Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)

Székhely: 2600 Vác, Garam utca 13.

Adószám: 32272503-2-13

Kapcsolattartó: Vidovits Dániel Tamás

E-mail: info@dubianna.hu

Telefonszám: 06-70/5353-274

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező) alapján azonosítható.

 

 1. A jelen adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

c) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

 1. Adatkezelés célja és jogalapja:

Az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra és jogalapokkal kezeljük:

a) Az online személyi edzés szolgáltatások nyújtása és kezelése: Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése.

b) Számlázás és fizetés kezelése: Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

c) Ügyfélkapcsolat fenntartása és kommunikáció: Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése, valamint az érintett hozzájárulása.

 

 1. Az adatok címzettjei:

Az általunk gyűjtött személyes adatokat csak az alábbi címzettekkel osztjuk meg, a célkitűzések teljesítése érdekében:

a) Az adatkezelő munkatársai és alkalmazottai, akik a szolgáltatások nyújtásában és kezelésében részt vesznek.

b) Számlázási és fizetési szolgáltatók, amennyiben szükséges a számlázási és fizetési tranzakciók kezelése.

c) Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően eljáró hatóságok vagy szervezetek, ha erre jogszabály kötelezi az adatkezelőt.

 

 1. Az adatok továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére:

Az általunk gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére, kivéve, ha az adatvédelmi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az adatok védelmét és jogosultságait.

 

 1. Az adatok tárolása:

a) Az általunk gyűjtött személyes adatokat határozatlan ideig tároljuk

b) Amennyiben az adatok tárolása nem szükséges vagy jogi kötelezettségek miatt nem lehetséges, azokat töröljük vagy anonimizáljuk.

 

 • Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a fenti Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 1. Az érintettek jogai:

Az adatvédelmi törvények értelmében Önnek, mint érintett személynek, számos jog illeti meg Önt az adatok kezelésével kapcsolatban, ideértve a következőket:

a) Tájékoztatáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján): Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről.

b) Hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet alapján): Ön jogosult hozzáférni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, valamint megtudni, hogy azokat milyen célokra és jogalapokkal kezeljük.

c) Helyesbítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet alapján): Ön jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak.

d) Törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet alapján): Ön jogosult kérni a személyes adatai törlését, amennyiben az adatkezelésre már nincs szükség, vagy ha jogosultságai alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

e) Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet alapján): Ön jogosult kérni a személyes adatainak átadását strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban, vagy hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződéses kapcsolat alapján történik.

f) Kifogáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet alapján): Ön jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok adatkezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke vagy közérdek.

g) Marketing célú felhasználástól való elállás joga (1995. évi CXIX. törvény a reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény): Ön jogosult tiltakozni a személyes adatainak direkt marketing célokra történő felhasználása ellen.

Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 1. Az adatvédelem:

Megteszünk minden ésszerű intézkedést az adatok biztonságának megőrzése érdekében. Az adatok jogosulatlan hozzáférésének, jogosulatlan felhasználásának, illetve az adatok megváltoztatásának, elvesztésének vagy jogosulatlan megsemmisítésének megakadályozása érdekében technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk.

 

 1. Kapcsolatfelvétel:

Amennyiben kérdése vagy aggálya van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk az első pontban jegyzett elérhetőségek egyikén a kapcsolatot.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 7. pontban felsorolt valamely jogával kíván élni, ezt megteheti ún. érintetti kérelemként írásban hagyományos levélben, e-mailben az 1. pontban meghatározott Adatkezelő(k) elérhetőségein keresztül.